Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Module

Basismodule Dilemma's uit de praktijk bespreekbaar maken en oefenen

Praktijkgerichte trainingsmodule in twee aansluitende dagdelen
Jeugd en veiligheid blijft een actueel thema binnen het sociaal domein. Enerzijds gaat het om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en anderzijds over (de regie op) de sociale infrastructuur; de samenwerking, netwerkontwikkeling en het sluitend maken van de jeugdbeschermingsketen.

Hier aan werken gaat vaak gepaard met (juridische) vragen en (beroepsethische) dilemma’s bij het praktisch handelen; individueel maar ook in teamverband. Bijvoorbeeld:

 • Waar beginnen en eindigen verantwoordelijkheden bij een multidisciplinair team?
 • Hoe waarborg je veiligheidsaspecten in de ketensamenwerking?
 • Wat werkt wel en niet bij het voorkomen, signaleren en oppakken van veiligheid?

Om professionals van organisaties en/of gemeenten hierin te ondersteunen hebben wij een praktijk- en resultaatgerichte  mini-leergang ontwikkeld waarin u de keuze heeft om aan één of meerdere modules deel te nemen.

Het aanbod is gericht op wijkteams, CJG’s, gemeenten, welzijnsorganisaties, eerstelijnsvoorzieningen, Veilig Thuis, GI’s, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorginstellingen en is bedoeld voor leidinggevenden, beleidsmedewerkers en professionals in de uitvoering.

De basismodule is gericht op dilemma’s uit de eigen praktijk; deze worden besproken en er wordt mee geoefend.

Programma
Centraal staan dilemma’s uit de praktijk binnen het domein jeugd en veiligheid. Deze dilemma’s worden door ons benoemd maar ook van te voren bij de deelnemers opgehaald zodat deze een duidelijke plek in het programma krijgen. In de basismodule loopt als rode draad het thema grenzen en begrenzing, oftewel de geschreven en ongeschreven regels en bepalingen. We geven aandacht aan “de bedoeling” en hoe van daaruit te werken. Omdat deze thematiek op verschillende niveaus speelt, komt deze vanuit verschillende invalshoeken aan bod maar de focus ligt op (inhoudelijk) beleid en uitvoering.

Voorbeelden van onderwerpen in deze module zijn:

 • regie afspraken binnen multidisciplinair en netwerkgericht werken
 • waarborgen veiligheid van jeugdigen
 • werken met gezinnen
 • dilemma’s uit de praktijk, o.a. hoe werk je aan vertrouwen?
 • werkwijzen; wat werkt wel, wat niet?
 • monitoren van de veiligheidsketen, regionale infrastructuur: wat is nodig?

Centraal bij deze onderwerpen staan regie, verantwoordelijkheden, de samenwerking  op verschillende niveaus (team, organisatie, gemeente en cliënten), schakels in de keten en werken aan een sluitend systeem. Wettelijke bepalingen en de gevolgen voor het handelen -nu en in de nabije toekomst- komen aan bod.

Deze module is interactief; in de ochtend worden kennis en ervaringen gedeeld  tussen de  deelnemers en de trainers en in het middagdeel wordt gewerkt met praktijkgerichte opdrachten en rollenspelen in kleine groepjes. De opbouw is dan bijvoorbeeld: 1. Een gerichte opdracht over regie/verantwoordelijkheid, 2. Inbreng eigen dilemma(s), 3. Wat neem je mee naar de praktijk van morgen?

Praktische informatie
Deze basistraining duurt twee aansluitende dagdelen en wordt met een open inschrijving of in-company aangeboden. Er kan ook gekozen worden voor het volgen van meerdere modules jeugd en veiligheid; feitelijk is er dan sprake van een (mini)leergang. Vervolgmodules kunnen (vak)inhoudelijk zijn maar ook gericht op persoonlijke ontwikkeling. De gehele leergang kan (tegen gereduceerd tarief) worden afgenomen. Op iedere volgende module is een korting van toepassing.

Accreditatie is aangevraagd.

Trainers
Rudy Bonnet, docent, trainer, coach Stade Advies
mr. Nicoline Jacobs, NJ Juridische adviezen
Andries Scherpenzeel, begeleidingsdeskundige

Meer informatie
030 236 1861 / advies@stade.nl

Gerelateerde aanpak Aanpak

Mini leergang praktijk dilemma's jeugd en veiligheid

Jeugd en veiligheid blijft een actueel thema binnen het sociaal domein. Enerzijds gaat het om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en anderzijds over (de regie op) de sociale infrastructuur; de samenwerking, netwerkontwikkeling en het sluitend maken van de jeugdbeschermingsketen.

Hier aan werken gaat vaak gepaard met (juridische) vragen en (beroepsethische) dilemma’s bij het praktisch handelen; individueel maar ook in teamverband. Bijvoorbeeld:

 • Waar beginnen en eindigen de verantwoordelijkheden bij een multidisciplinair team?
 • Hoe waarborg je veiligheidsaspecten in de ketensamenwerking?
 • Wat werkt wel en niet bij het voorkomen, signaleren en oppakken van veiligheid?
Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Module Zelfregie in samen-organiserende teams

Een team wordt niet vanzelf sturend. Voor het opzetten van een effectief zelfsturend team is het bezitten van de juiste handvatten essentieel. Het kantelen van de organisatie van top-down naar bottom-up vergt expertise en tijd. De expertise bieden wij in deze cursus.

 

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Module Juridische aspecten van het werken aan jeugd en veiligheid in (sociale) wijkteams

Wie werkt in het jeugddomein zal regelmatig aanlopen tegen juridische dilemma’s. Op welk moment en hoe dan gegevens delen met een Veiligheidstafel of Veilig Thuis over een gezin waaraan je hulp verleent? Op welk moment ga je met derden (andere hulpverleners, politie) spreken over je vermoeden dat een jeugdige radicaliseert? Wanneer en hoe moet of mag je informatie delen met de Raad voor de Kinderbescherming? In deze interactieve cursus leer je aan de hand van casuïstiek met soortgelijke situaties om te gaan.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Training Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 1 juli 2013 ingevoerd. De wet verplicht professionals en instellingen tot het hebben van een meldcode, met als doel vroegsignalering en de plicht tot zorgvuldig handelen. Veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. Wij bieden deze gecertificeerde module sinds 2012 aan.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Module Sociale netwerkversterking

De informele steun die mensen elkaar bieden is in de loop van de tijd steeds meer verdwenen. Maar het betrekken van het sociale netwerk in het zorgtraject van de hulpvrager brengt vele voordelen voor de welzijn van de cliënt. Netwerk versterking zorgt voor eigenaarschap van het probleem, zorg dat past bij de leefwereld en langdurig gemobiliseerde steun. In deze cursus leer je hoe je de cliënt en naasten betrekt en activeert om zelfregie te bevorderen.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Training aanpak kindermishandeling

Een vermoeden van kindermishandeling leidt bij professionals die beroepsmatig met kinderen en jongeren te maken hebben niet automatisch tot handelen. In deze praktische en zeer goed gewaardeerde training wordt gewerkt aan het vergroten van gespreks- en handelingsvaardigheden op basis van het inschatten van risico’s.

Meer