Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Module

Sociale netwerkversterking

Een goed functionerend sociaal netwerk is belangrijk voor het welzijn van gezinnen.  Het versterken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders, gezinnen en hun omgeving is een belangrijke prioriteit in het Nederlandse jeugdbeleid. Sociale Netwerk Versterking doet beroep op de eigen kracht van de hulpvrager. Hierbij gaat de rol van hulpverlener over in een rol van procesbegeleider. De oplossingen die de cliënt met zijn netwerk bedenkt, sluiten vaak beter aan bij de feitelijke hulp en hebben ook een langere levensduur.

De cursus ‘Sociale netwerkversterking’ is ontwikkeld op basis van de scholingsbehoefte vanuit beroepskrachten binnen het sociaal domein die zich verder willen bekwamen in het activeren, uitbreiden c.q. versterken van het sociale netwerk van cliënten. Het betreft sociale wijkteams, CJG medewerkers, Gespreksvoerders Jeugd, toegangsmedewerkers en andere professionals en vrijwilligers.

Doelen
Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de zelfredzaamheid en zelfregie van de cliënt meer bevorderen door het betrekken van het netwerk;
  • weet u hoe u het sociale netwerk van de cliënt kunt activeren, uitbreiden c.q. versterken;
  • kunt u gebruikmaken van enkele tools om het netwerk te activeren, uit te breiden c.q. te versterken;
  • weet u wat belangrijk is in de samenwerking met het netwerk en mantelzorgers.

Onderdelen
De praktische cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het belang van het netwerk voor zelfregie en zelfredzaamheid van de cliënt;
  • Rol van de professional: passend perspectief en houding naar cliënt en diens omgeving;
  • Samen met een cliënt diens netwerk analyseren m.b.v. tools en strategieën (b.v. ecogram, levenslijn, sociogram, netwerkkaart enz.);
  • Fasen/Stappen in netwerkondersteuning;
  • Omgaan met de (on)mogelijkheden van  het netwerk (familie, vrienden en mantelzorgers);
  • Omgaan met vraagverlegenheid van cliënten en handelingsverlegenheid van het netwerk;
  • Oefenen/trainen in gespreksvoering van lastige praktijksituaties rond samenwerking met netwerk, zoals reageren op weerstand en meerzijdig partijdigheid;
  • Praktijkoefeningen a.d.h.v. (eigen) casuïstiek met professionele trainingsacteur.

Aantal dagdelen
2  hele cursusdagen en vervolgens  2 intervisiebijeenkomsten.

In-company
De training wordt ook in-company aangeboden en sluit aan op de dagelijkse werkpraktijk van de betreffende professionals.

Certificering
Bij volledige deelname aan de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat. De cursus is SKJ geregistreerd, bij zowel het Registerplein als SKJ  geaccrediteerd.

Docent
De cursus wordt gegeven door Andries Scherpenzeel, begeleidingskundige. Hij heeft vele jaren ervaring in de jeugdzorg, welzijn en onderwijs, in de uitvoering, aansturing en scholing. Hij is betrokken geweest bij meerdere transities binnen de jeugdzorg.
Erkenning: als opleider geregistreerd in het CRKBO Register en NOBCO Senior Beroepscoach.

Meer informatie
030 236 1861 / advies@stade.nl

 

Gerelateerde aanpak Aanpak

Mini leergang praktijk dilemma's jeugd en veiligheid

Jeugd en veiligheid blijft een actueel thema binnen het sociaal domein. Enerzijds gaat het om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en anderzijds over (de regie op) de sociale infrastructuur; de samenwerking, netwerkontwikkeling en het sluitend maken van de jeugdbeschermingsketen.

Hier aan werken gaat vaak gepaard met (juridische) vragen en (beroepsethische) dilemma’s bij het praktisch handelen; individueel maar ook in teamverband. Bijvoorbeeld:

  • Waar beginnen en eindigen de verantwoordelijkheden bij een multidisciplinair team?
  • Hoe waarborg je veiligheidsaspecten in de ketensamenwerking?
  • Wat werkt wel en niet bij het voorkomen, signaleren en oppakken van veiligheid?
Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Basismodule Dilemma's uit de praktijk bespreekbaar maken en oefenen

In deze basismodule staan de praktijkdilemma’s binnen het domein jeugd en veiligheid centraal. Onderwerpen in deze module hebben betrekking op: regie, verantwoordelijkheden, samenwerking  op verschillende niveaus (team, organisatie, gemeente en cliënten), schakels in de keten, werken aan een sluitend systeem. Wat werkt wel en wat werkt niet? De eigen praktijk en de geschreven en ongeschreven regels en bepalingen komen in deze module aan bod.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Module Juridische aspecten van het werken aan jeugd en veiligheid in (sociale) wijkteams

Wie werkt in het jeugddomein zal regelmatig aanlopen tegen juridische dilemma’s. Op welk moment en hoe dan gegevens delen met een Veiligheidstafel of Veilig Thuis over een gezin waaraan je hulp verleent? Op welk moment ga je met derden (andere hulpverleners, politie) spreken over je vermoeden dat een jeugdige radicaliseert? Wanneer en hoe moet of mag je informatie delen met de Raad voor de Kinderbescherming? In deze interactieve cursus leer je aan de hand van casuïstiek met soortgelijke situaties om te gaan.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Module Zelfregie in samen-organiserende teams

Een team wordt niet vanzelf sturend. Voor het opzetten van een effectief zelfsturend team is het bezitten van de juiste handvatten essentieel. Het kantelen van de organisatie van top-down naar bottom-up vergt expertise en tijd. De expertise bieden wij in deze cursus.

 

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Training Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 1 juli 2013 ingevoerd. De wet verplicht professionals en instellingen tot het hebben van een meldcode, met als doel vroegsignalering en de plicht tot zorgvuldig handelen. Veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. Wij bieden deze gecertificeerde module sinds 2012 aan.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Training aanpak kindermishandeling

Een vermoeden van kindermishandeling leidt bij professionals die beroepsmatig met kinderen en jongeren te maken hebben niet automatisch tot handelen. In deze praktische en zeer goed gewaardeerde training wordt gewerkt aan het vergroten van gespreks- en handelingsvaardigheden op basis van het inschatten van risico’s.

Meer