Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

De vraag
Een goed ondernemingsplan omvat niet alleen een visie op de toekomst, maar vertaalt deze strategische visie op een heldere manier naar de praktijk van medewerkers, zodat zij begrijpen welke bijdrage van hen daaraan wordt verwacht. Daarmee is het ondernemingsplan een belangrijk communicatie-instrument, zowel intern als extern.
Daarnaast integreert een ondernemingsplan een groot aantal aspecten die in een vastgestelde beleidsperiode aandacht en sturing vergen. Financiële continuïteit, governance en compliance, sturen op bedrijfskosten, kwaliteit van dienstverlening en woningportefeuille, duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen zijn hiervan slechts enkele actuele voorbeelden. Tegelijkertijd zijn middelen beperkt en moeten keuzes worden gemaakt. Stakeholders moeten hierin worden betrokken en meegenomen. Stade Advies ondersteunt en adviseert corporaties in het proces om te komen tot een nieuw ondernemingsplan.

Onze aanpak
Stade Advies start het proces met een intakegesprek. Daarin brengen wij aan de hand van uw wensen en onze werkmethode in kaart wat er moet gebeuren, wat de corporatie zelf al heeft, wat de organisatie zelf kan doen, wat Stade Advies voor haar rekening neemt, welk tijdpad we hanteren en wie op welk moment worden betrokken in het ontwikkelproces van het ondernemingsplan. Tijdens het werkproces fungeert Stade Advies naast adviseur, coördinator en penvoerder ook als aanjager van het proces, zodat afgesproken mijlpalen en interne beslismomenten op tijd worden gehaald. We zorgen voor een efficiënte verzameling van gegevens en opvattingen, waarbij we het aantal fysieke werksessies beperken tot het echt noodzakelijke. Vanzelfsprekend maken we daarbij gebruik van afwisselende en aansprekende werkvormen. Hard werken mag ook leuk zijn.

Erik Vermathen Directeur Stade Advies

Gerelateerde aanpak Aanpak

Complexen met gemengd eigendom

Hoe combineer je participatie en zeggenschap in complexen met een combinatie van eigenaar-bewoners en huurders? Het huurrecht en het appartementsrecht zijn twee verschillende werelden en woningcorporaties moeten aan beide voldoen. Er zijn verschillende manieren om deze met elkaar in evenwicht te brengen en huurders en eigenaren te laten samenwerken.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Participatietrajecten

Om de leefbaarheid in wijken en buurten te behouden en verbeteren, is medezeggenschap van bewoners en andere belanghebbenden een must. Een effectieve inbreng bij leefbaarheids- en herstructureringsprojecten verhoogt de kwaliteit van het resultaat en levert duurzame betrokkenheid op. Stade Advies organiseert participatietrajecten op maat waarbij gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende middelen en methoden.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Klushuur

Betaalbaarheid, zelfredzaamheid van huurders honoreren en tegemoet komen aan hun wens de woning naar eigen hand te zetten. Ontwikkelingen als het flexibiliseren van de arbeidsmarkt en het aanscherpen van toewijzings- en hypotheekregels stuwen de vraag naar huurwoningen op. Huren wordt het nieuwe kopen. Het zijn aanleidingen voor verhuurders om met klushuur aan de slag te gaan.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Verhuisadviseur senioren

Door de toenemende druk op de sociale huurvoorraad wordt het nog belangrijker deze voorraad doelmatig te benutten. Het versneld vrijmaken van grote woningen kan hieraan bijdragen. Dit kan door oudere huurders in een eengezinswoning of groot appartement te stimuleren te verhuizen. Stade Advies adviseert over effectieve instrumenten en kan een Verhuisadviseur Senioren of Wooncoach leveren.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Zeggenschap van huurders

In de nieuwe Woningwet is de zeggenschap van huurders beter verankerd. Dat verlangt een kwalitatief goede huurdersvertegenwoordiging. Hoe kan een woningcorporatie de zeggenschap van huurders helpen vormgeven? Wat zijn effectieve vormen die aansluiten bij hedendaagse maatschappelijke trends? Stade Advies adviseert en ondersteunt woningcorporaties in het realiseren van innovatieve vormen van huurderszeggenschap.

Meer