Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

De vraag
Door de toenemende druk op de sociale huurvoorraad wordt het nog belangrijker deze voorraad doelmatig te benutten. Het versneld vrijmaken van grote woningen kan hieraan bijdragen. Dit kan door oudere huurders in een eengezinswoning of groot appartement te stimuleren te verhuizen. Echter, om verschillende redenen is de verhuisgeneigdheid onder senioren klein. Met als gevolg een niet-doelmatige benutting van de woningvoorraad en een grote groep senioren die niet meer passend woont. Bijvoorbeeld omdat ze het huis en de tuin niet meer kunnen onderhouden of omdat het traplopen steeds moeilijker wordt en de veiligheid in het geding komt. Welke instrumenten zijn inzetbaar om ouderen te begeleiden naar een passende woonomgeving? Hoe faciliteren we ouderen die veilig in hun huidige woning willen blijven wonen?

Onze aanpak
Stade Advies helpt woningcorporaties en gemeenten met het verhelderen van de doelstellingen – bevorderen van de doorstroming, langer zelfstandig thuis wonen – en adviseert over de inzet van een Verhuisadviseur Senioren of Wooncoach. Ook adviseren wij over de inzet van andere (volkshuisvestelijke) instrumenten. De verhuisadviseur ondersteunt ouderen in het vinden van een andere woning, de wooncoach richt zich op passende oplossingen om het blijven wonen in de huidige woning mogelijk te maken. Een combinatie is goed mogelijk; ook kan de adviseur of coach worden ingezet voor ouderen met een eigen woning. Het concept kent een interessant verdienmodel en levert niet alleen volkshuisvestelijke en maatschappelijke resultaten maar is ook financieel aantrekkelijk door onder meer verhoogde huurinkomsten en minder woningaanpassingen. De Verhuisadviseur Senioren en Wooncoach werken met goed opgeleide vrijwilligers.

Onze diensten bestaan uit:

  • advisering van gemeenten en woningcorporaties over het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt en de inzet van verschillende instrumenten waaronder een verhuisadviseur of wooncoach;
  • de project-start-up van de Verhuisadviseur Senioren of Wooncoach, waaronder het opbouwen van een samenwerking tussen corporaties, gemeenten en partijen in zorg en welzijn, het werven en opleiden van vrijwillige verhuisadviseurs, het beschikbaar stellen van de methodiek, promotionele activiteiten en coaching-on-the-job;
  • het leveren van verhuisadviseurs en/of projectbegeleiders van projecten Verhuisadviseur Senioren of Wooncoaches in uitvoering.
Aanpak

Özden Tarimoglu Coördinator en projectmedewerker

Gerelateerde aanpak Aanpak

Zeggenschap van huurders

In de nieuwe Woningwet is de zeggenschap van huurders beter verankerd. Dat verlangt een kwalitatief goede huurdersvertegenwoordiging. Hoe kan een woningcorporatie de zeggenschap van huurders helpen vormgeven? Wat zijn effectieve vormen die aansluiten bij hedendaagse maatschappelijke trends? Stade Advies adviseert en ondersteunt woningcorporaties in het realiseren van innovatieve vormen van huurderszeggenschap.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Complexen met gemengd eigendom

Hoe combineer je participatie en zeggenschap in complexen met een combinatie van eigenaar-bewoners en huurders? Het huurrecht en het appartementsrecht zijn twee verschillende werelden en woningcorporaties moeten aan beide voldoen. Er zijn verschillende manieren om deze met elkaar in evenwicht te brengen en huurders en eigenaren te laten samenwerken.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Klushuur

Betaalbaarheid, zelfredzaamheid van huurders honoreren en tegemoet komen aan hun wens de woning naar eigen hand te zetten. Ontwikkelingen als het flexibiliseren van de arbeidsmarkt en het aanscherpen van toewijzings- en hypotheekregels stuwen de vraag naar huurwoningen op. Huren wordt het nieuwe kopen. Het zijn aanleidingen voor verhuurders om met klushuur aan de slag te gaan.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Participatietrajecten

Om de leefbaarheid in wijken en buurten te behouden en verbeteren, is medezeggenschap van bewoners en andere belanghebbenden een must. Een effectieve inbreng bij leefbaarheids- en herstructureringsprojecten verhoogt de kwaliteit van het resultaat en levert duurzame betrokkenheid op. Stade Advies organiseert participatietrajecten op maat waarbij gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende middelen en methoden.

Meer

Gerelateerde aanpak Aanpak

Ondernemingsplan

De wereld van woningcorporaties verandert voortdurend. Hierop adequaat reageren daagt bestuur en management uit. De nieuwe regelgeving en noodzaak tot samenwerking en transparantie maken aansturing en bedrijfsvoering van corporaties niet minder complex. Dat vereist moderne hulpmiddelen. Een ondernemingsplan is zo’n hulpmiddel.

Meer