Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Aanpak

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang anders inrichten

Per 2020 worden gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang en hebben zij als regisseur de taak om samenhangend beleid te realiseren voor deze onderwerpen (nu nog de taak van de centrumgemeenten). De beide beleidsterreinen kennen hun eigen dynamiek en worden steeds meer benaderd vanuit het oogpunt van burgerschap, waarbij wonen een grondrecht is en een voorwaarde voor maatschappelijk herstel en participatie. Voor de meeste mensen met chronische psychische problematiek is zelfstandig wonen mogelijk mits er passende huisvesting is en voldoende ambulante ondersteuning, dagbesteding en toegang tot sociale contacten.

Gemeenten hebben de opdracht om de situatie van dak- en thuislozen wezenlijk te verbeteren. Dat gaat veel verder dan het aanbieden van ‘bed, bad en brood’. Dit vraagt een persoonsgerichte aanpak, juist ook vanwege de toegenomen diversiteit van de doelgroep (qua achtergrond en problematiek) en omdat er steeds meer ouders met kinderen in de opvang belanden. Er zijn bovendien woningen in wijken en buurten nodig waar mensen een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden met ondersteuning van ambulante professionals, betrokken vrijwilligers en een betrokken netwerk.

Voor gemeenten is het een pittige uitdaging om samenhangend beleid te realiseren en te zorgen dat aanbieders hun werkwijze transformeren van aanbodgericht werken naar vraaggericht. Effectieve afstemming en samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties (die daadwerkelijk vraaggericht moeten werken), woningcorporaties en cliënten- en familieorganisaties, en ook met zorgverzekeraars, is nodig.

De recent ontstane regio-indelingen Beschermd wonen beogen gezamenlijk beleid vorm te geven, en met aanbieders te komen tot een getransformeerd aanbod. Dat lukt echter alleen als er sprake is van voldoende gemeentelijke solidariteit en visie in de regio. Wij helpen u graag om dit te faciliteren en om een succesvol samenhangend beleid te realiseren. Wij kunnen ook hulp bieden in het begeleiden en bijsturen van processen die niet effectief verlopen.

Voorbeelden van wat wij nog meer kunnen bieden:
– Adviseren en inspireren gemeenten en betrokken organisaties bij beleidsvorming en productontwikkeling
– Ondersteunen vormgeven lokale zorgstructuur Beschermd wonen & maatschappelijke opvang 2.0, door het leveren van een beleidsadviseur, kwartiermaker, projectleider
– Uitvoering van quickscans en evaluaties
– Platform bieden voor kennisuitwisseling en nieuwe initiatieven rond ambulantisering van de ggz en cliënten in de maatschappelijke opvang
– Deskundigheidsbevordering professionals over werken met kinderen in de maatschappelijke opvang (o.a. de methodiek Veerkracht, maar ook hoe een eigen netwerk kan worden gemobiliseerd c.q. versterkt), herstelgericht werken in de wijk etc.