1) Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Stade Advies en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen expliciet te worden vermeld in de door Stade Advies uitgebrachte offerte.

2) Grondslag offertes
Offertes van Stade Advies zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Stade Advies zal de door haar te verrichten dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3) Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Stade Advies nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Stade Advies betrokken (zullen) zijn.

Als Stade Advies daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Stade Advies kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of Datanetaansluiting.

4) Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Stade Advies geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5) Personeel
5.1. Vervanging adviseur en wijziging projectteam Stade Advies kan in overleg met de opdrachtgever de adviseur vervangen en of de samenstelling van het projectteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten dienstverlening niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een vervanging van de adviseur of wijziging van het projectteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Stade Advies plaatsvinden.

5.2. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, tenzij dit gebeurt in goed overleg met en met toestemming van de wederpartij.

Wanneer een medewerker van Stade Advies zonder instemming van Stade Advies door de opdrachtgever in dienst wordt genomen zal € 20.000,00 ex. BTW bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6) Tarieven en kosten van de opdracht
Stade Advies geeft in haar offertes een overzicht van de kosten van de uitvoering van de opdracht. Deze kosten bestaan uit het aantal uren of dagdelen maal het geldende tarief en 6% bijkomende kosten. Wanneer de uitvoering van de opdracht extra opdrachtgebonden kosten met zich mee brengt, wordt dit apart in de offerte vermeld als projectkosten.

7) Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, worden via facturering als volgt in rekening gebracht: 50% bij aanvang van de opdracht, 40% halverwege de opdracht en 10% bij afronding van de werkzaamheden. Betaling wordt verlangd binnen 14 dagen. Na afloop van deze termijn wordt de wettelijke rente in rekening gebracht als vergoeding voor extra gemaakte administratiekosten en derving van rente-inkomsten.

8) Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Stade Advies de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever ter bevestiging worden voorgelegd.

9) Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van de adviseur of het projectteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Stade Advies verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Stade Advies kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Stade Advies hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Stade Advies, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10) Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging van de opdracht is overgegaan (1) door de opdrachtgever of (2) door Stade Advies op grond van een reden die aan opdrachtgever is toe te rekenen, heeft Stade Advies recht op vergoeding van de door haar geleden schade voortvloeiende uit die voortijdige beëindiging.

Stade Advies’ schade is daarbij ten minste gelijk aan 6 maal de gemiddelde maandomzet ( inclusief het nog niet uitgefactureerde onder handen werk in die maanden) van Stade Advies op het betreffende project gemeten over de periode dat de opdracht heeft geduurd, dan wel – indien dat korter is – over de totale periode direct voorafgaande aan de datum van beëindiging van de opdracht. Indien Stade Advies echter aantoont dat haar schade groter is dan het aldus berekende minimumbedrag, dan heeft Stade Advies recht op vergoeding van haar volledige schade. Stade Advies mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Stade Advies behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval dat de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft Stade Advies het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11) Klachten en geschillen
Klachten over de uitvoering van de opdracht door Stade Advies kunnen schriftelijk of per e-mail worden voorgelegd aan de directie van Stade Advies. Deze zal deze klacht conform de procedure afhandelen.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarbij de onderhavige condities geheel of ten dele van toepassing zijn, voor zover deze niet kunnen worden opgelost binnen het kader van de overlegvormen die voor de werkzaamheden zijn ingesteld, worden naar keuze voorgelegd aan een commissie van drie personen, één aangewezen door Stade Advies, één aangewezen door de opdrachtgever, en één aangewezen door voornoemde twee commissieleden gezamenlijk. De uitspraak van deze commissie is voor beide partijen bindend, c.q. wordt voorgelegd aan de competente rechter in Utrecht.

12) Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Stade Advies.

Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Stade Advies. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te ver menigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

13) Vertrouwelijkheid
Stade Advies is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Stade Advies zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Stade Advies aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Stade Advies, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. 

14) Aansprakelijkheid
Stade Advies is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Stade Advies van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Stade Advies voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele door opdrachtgever geleden schade, waarvoor Stade Advies aansprakelijk is, dient binnen één jaar na afronding van de opdracht ( dan wel – indien dat eerder is – na het ontdekken van de schade) schriftelijk en gemotiveerd bij Stade Advies te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen is vervallen. Stade Advies is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gederfde winst of omzet, door derden geleden schade etc. 

15) Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.