Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Experiment integraal PGB krijgt vervolg

19 december 2017

Het experiment integraal PGB in Delft, Woerden en Meppel krijgt een vervolg. Dit blijkt uit een brief die de nieuwe minister van VWS -Hugo de Jonge- begin december naar de Tweede Kamer stuurde.

De minister geeft in de brief aan dat mensen met een complexe of meervoudige zorg-, hulp- of ondersteuningsvraag het beste worden geholpen als er integraal naar hun persoonlijke situatie wordt gekeken. Een gemeente, verzekeraar of zorgkantoor kan vervolgens op maat zorg inkopen. Zorg in natura dient dus goed aan te sluiten bij de behoefte van de cliënt. Als dat aanbod in zorg in natura er niet is, of nog niet is gerealiseerd, kunnen mensen met een PGB hun zorg op maat inkopen. Juist vanwege deze toegevoegde waarde van het PGB is in het Regeerakkoord opgenomen dat het PGB in alle zorgwetten verankerd blijft.

Doorstart begin 2018
De minister geeft aan dat hij gezien zijn ambitie om tot vernieuwende arrangementen te komen, zowel met arrangementen in natura als met PGB, begin 2018 start met een vernieuwd experiment integraal budget (nieuwe gemeenten en mogelijkheid voor meer deelnemers).

Dit experiment is een vervolg op het experiment integraal PGB, waarmee bij drie gemeenten (Delft, Meppel en Woerden) de mogelijkheid is geboden om te experimenteren met dit instrument.

Integraal PGB
Een integraal PGB bestaat uit budgetten uit meerdere zorgwetten of levensdomeinen (werk en onderwijs). Concreet houdt dit in dat een budgethouder bij één verstrekker (de gemeente) een budget aanvraagt, een plan opstelt en verantwoording aflegt. De beoogde effecten van dit instrument zijn een efficiëntere inzet van publieke middelen, minder administratieve lasten en een beter hulpaanbod voor de budgethouder.

Experimentele fase nog niet afgerond
De onderzoeksrapporten over het afgeronde experiment integraal PGB tonen aan dat, ondanks een aantal zeer waardevolle leerervaringen, het te vroeg is voor het nemen van een besluit over het landelijk implementeren van deze werkwijze. Uit deze rapporten blijkt bijvoorbeeld dat Delft en Woerden werkprocessen hebben ontwikkeld voor consulenten waar andere gemeenten zo mee aan de slag kunnen.

De gemeente Meppel heeft goede afspraken gemaakt met regionale en lokale partners, zoals de zorgverzekeraar en het zorgkantoor, waardoor een gezin wordt ontzorgd. Tegelijkertijd is er te weinig informatie beschikbaar over de effecten, doelmatigheid, budgethouders en de wijze van uitvoering. Dit vindt zijn oorzaak in de beperkte populatie deelnemers, maar ook in de wijze waarop de deelnemende gemeenten invulling hebben gegeven aan de uitvoering van het experiment (voorfinanciering, administratie door de gemeente in plaats van door de budgethouder).

Looptijd tot medio 2019
Het vernieuwde experiment integraal budget zal een looptijd kennen tot medio 2019 en heeft als doel inzichtelijk te maken in hoeverre het mogelijk is om een integraal ondersteuningsaanbod samen te stellen gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Op basis van de uitkomsten van dit experiment doet de minister voorstellen voor het vervolg.

Schaduw experimenten
De minister vindt het van groot belang om niet enkel te experimenteren met het integraal PGB, maar tegelijkertijd ook (schaduw)experimenten te starten met integrale arrangementen in natura. Mensen die passende zorg en ondersteuning nodig hebben moeten immers de keuze kunnen maken om deze in natura te krijgen en zich niet gedwongen voelen om een PGB aan te vragen. Samen met de VNG, Per Saldo en de SVB gaat de minister met gemeenten in gesprek over de concrete invulling van de lokale experimenten.

Ministerie faciliteert experiment
Het ministerie faciliteert en ondersteunt de lokale experimenten. De AMvB wordt aangepast op de vernieuwde experimenten (nieuwe gemeenten en mogelijkheid voor meer deelnemers).

Ten eerste door het laten verrichten van een evaluatieonderzoek, waarbij de effecten van de lokale experimenten worden getoetst aan een aantal landelijk vastgestelde criteria. Ten tweede wordt een begeleidingsgroep ingericht met de betrokken gemeenten, de VNG, Per Saldo en de SVB . In deze begeleidingsgroep is ruimte om knelpunten te bespreken en leerervaringen te delen. Ten derde maakt de minister bestuurlijke afspraken met de SVB over de uitvoering van het integraal PGB en het gezins PGB.

Gezins PGB
Over dit laatste heeft de vorige staatssecretaris de Kamer geïnformeerd dat het gezins PGB niet mogelijk is op basis van vigerende wet- en regelgeving. Ook de experimenteerruimte biedt hier geen voldoende wettelijke grondslag voor. De minister blijft daarom bijvoorbeeld toestaan dat op naam van alle gezinsleden één factuur gedeclareerd mag worden binnen deze pilot. De minister zal de SVB ook vragen de uitvoerbaarheid van het experiment met meer gemeenten en deelnemers te beoordelen door middel van een uitvoeringstoets. Tot slot worden de bestuurlijke afspraken met de minister voor Basis- en Primair Onderwijs en de staatssecretaris van SZW gecontinueerd. Zij zullen het experiment i-PGB, als aanvullingen op de AMvB, faciliteren met het maken van afspraken.

Bron: brief VWS aan de Tweede Kamer d.d. 8-12-2018

Rudy Bonnet van Stade Advies was projectleider van het experiment integraal PGB in Woerden en Delft en ontwikkelde samen met de betrokkenen o.a. een praktische toolbox voor gemeenten die met het integraal PGB aan de slag willen.

Meer informatie?

Rudy Bonnet
r.bonnet@stade.nl
06 51749712