Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen

31 oktober 2017

Steeds meer mensen hebben te maken met een combinatie van fysieke, mentale en sociale problemen. Dat geldt voor ouderen, maar bijvoorbeeld ook voor jongeren en jongvolwassenen met schulden en psychische klachten, en voor mensen met één of meer chronische aandoeningen. Mensen die toch al in een kwetsbare positie verkeren dreigen hierdoor grip te verliezen op hun leven en op de zorg en ondersteuning die ze ontvangen. Ze verdwalen in de zorg, of verliezen het overzicht. Passende antwoorden voor mensen met meerdere problemen zijn immers niet gemakkelijk te geven. Ook spelen grenzen en schotten op, zowel op het niveau van de verschillende stelsels, de financiering, informatie-uitwisseling, kwaliteit en toezicht, als op het niveau van de beroepsuitoefening.

Lees meer

Gemeenten krijgen na 2018 honderden miljoenen meer van het rijk.

31 oktober 2017

De gemeenten profiteren mee van de extra rijksuitgaven die het kabinet voor ogen heeft. Conform de afgesproken financiële spelregels tussen de overheden – samen de trap op, samen de trap af – vloeien er vanaf komend jaar honderden miljoenen meer richting gemeenten vergeleken met de septembercirculaire van een maand geleden.

Lees meer

Regeerakkoord veel te moeilijk opgeschreven, zo kan het ook

31 oktober 2017

Het nieuwe regeerakkoord staat vol met ambtelijke taal en lange zinnen. Veel te ingewikkeld, stelt de Stichting Lezen en Schrijven. ‘De plannen gaan over iedereen, maar niet iedereen kan het lezen.’ De stichting neemt daarom het heft in eigen handen en komt met een eigen begrijpelijke hervertaling.

Lees meer

Integraal PGB in regeerakkoord

31 oktober 2017 door Rudy Bonnet BAA

De gemeenten Delft en Woerden hebben sinds eind 2015 van het Ministerie van VWS de ruimte gekregen om te experimenteren met een integraal PGB. Het proces van decentraliseren van ondersteuningstaken is daarmee nog voortvarender aangepakt. Deze gemeenten hebben de ambitie om versplinterde regelingen en financieringsstromingen te verbinden. Zo krijgen bewoners meer keuzevrijheid en autonomie met minder bureaucratie.

Lees meer

Guerrilla tegen systeemterreur

31 oktober 2017 door Rudy Bonnet BAA

Kan de burger de macht in het sociale domein terugkrijgen? De gemeente Woerden probeert het. GroenLinks-wethouder Yolan Koster (Sociaal Domein Woerden) en Rudy Bonnet (projectleider pilot i-pgb van Stade Advies) vertellen in een interview hoe de burger met het i-pgb de regie in eigen handen moet krijgen. ‘Ik beschouw ons als een soort Kafkabrigade tegen systeemterreur.

Lees meer

Samenwerken aan veiligheid van jeugdigen is balanceren op een slap koord

31 oktober 2017 door Rudy Bonnet BAA

Nadat gemeenten in 2015 de verantwoordelijkheid kregen voor de inrichting van de toegang tot jeugdhulp, zorg en ondersteuning in het sociaal domein, werden nieuwe partijen en netwerken actief en werkwijzen veranderd. Veel gemeenten legden in hun beleidsvoornemens de nadruk op preventie, het benutten van eigen kracht van jeugdigen en gezinnen en het aanbieden van samenhangende zorg en ondersteuning voor jeugdigen en al hun gezinsleden. Gemeenten hebben daardoor een belangrijke rol gekregen in het mede organiseren en borgen van een veilige ontwikkeling voor hun jonge inwoners.

Uit verschillende inspectieonderzoeken blijkt echter dat het signaleren van onveiligheid, het effectief duiden van signalen en het (indien nodig) organiseren van passende hulp nog niet goed verloopt.

Lees meer