Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt

25 oktober 2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

De aanscherping betekent een aanpassing van de vijfde, tevens laatste stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Momenteel biedt die vijfde stap de ruimte aan de professional om óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf zelf hulp te verlenen aan het gezin. In de nieuwe situatie is het voor professionals bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een vereiste om, ook als hij zelf hulp verleent, melding te doen.

Meer garanties voor veiligheid

De verwachting is dat door deze aanscherping van de meldcode meer kinderen veilig zullen opgroeien. Met het organiseren van hulp of (medische) zorg alleen is namelijk niet zeker dat de veiligheid van alle gezinsleden gegarandeerd is. Doordat voor de verschillende beroepsgroepen het melden bij Veilig Thuis straks minder vrijblijvend is, worden onveilige opgroeisituaties naar verwachting eerder gesignaleerd en krijgen deze gezinnen sneller passende hulp. Omdat Veilig Thuis de informatie over betrokkenen vastlegt, kan bij nieuwe meldingen over hetzelfde gezin de voorgeschiedenis worden meegewogen.

Afwegingskader

Om eenduidige normen te hanteren bij de afweging of een situatie ernstig is heeft elke beroepsgroep een kader opgesteld dat is toegesneden op de eigen werksituatie: een arts heeft bijvoorbeeld op een andere wijze contact met een gezin dan een medewerker van een kinderdagverblijf.

De tweede helft van 2018 is bedoeld om in de praktijk ervaring op te doen met het afwegingskader en met ingang van 1 januari 2019 zijn beroepskrachten verplicht het afwegingskader te hanteren.

Rudy Bonnet van Stade Advies is gecertificeerd trainer van de (gewijzigde) meldcode en auteur van de kleine gids kindermishandeling. U kunt de meldcode module volgen gedurende 1 dagdeel met minimaal 12 personen en maximaal 30 personen . De kosten zijn 500 Euro per dagdeel, ongeacht het aantal deelnemers.

Voor meer informatie: Rudy Bonnet 06 51749712 r.bonnet@stade.nl