Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Organisatie en beleidsplan Veilig Thuis midden en noordoost Gelderland

Veilig Thuis is een samenvoeging van de voormalige Steunpunten Huiselijk Geweld en Advies en Meldpunten Kindermishandeling. Om de organisatie verder te ontwikkelen en de werkprocessen op elkaar af te stemmen en te borgen heeft Stade Advies samen met de leidinggevenden in een management ontwikkeltraject het organisatie- en beleidsplan gemaakt.

Lees meer

Afwegingskader voor wijkteams bij het vaststellen van jeugdhulp

17 juni 2015

Het Samenwerkend Toezicht Jeugd beveelt in haar recente rapportage (april 2015) aan dat “wijkteams gebruik maken van een afwegingskader bij het vaststellen van passende specialistische jeugdhulp.”
Stade Advies hielp de 7 gemeenten in FoodValley met een dergelijk afwegingskader waarbij aan het aanbod een zorgzwaarte is toegekend. Het afwegingskader is vertaald naar een handige digitale portal waarbij professionals stapsgewijs van vraag naar aanbod worden geleid. Inclusief een korte omschrijving van het aanbod met bijbehorende adresgegevens en website van de aanbieder, een mail functionaliteit, de bijbehorende productcodes, een ondersteuningsplan en beschikking welke eenvoudig vanuit de digitale portal kunnen worden gebruikt.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Veenendaal richt eigen stichting CJG op met zware jeugdteams

16 juni 2015

Vanaf 1 januari 2015 is de stichting Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal een feit. Jeugdigen en ouders kunnen hier terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Het CJG is daarnaast de toegang tot de specialistische ondersteuning en biedt waar mogelijk ook direct zelf de benodigde hulp. Dit wordt gedaan door de interdisciplinaire jeugdteams in de wijken. Ouders en jeugd worden in hun eigen leefomgeving geholpen. Het CJG zoekt de nodige verbindingen met de relevante spelers in wijken en buurten, zoals huisartsen en scholen. Stade Advies leverde de kwartiermaker/interim directeur.
Lees hier wat dit opleverde:

Evaluatie eerste twee jaar CJG Veenendaal

Lees meer

Schakelen tussen kwadranten: De positionering van gemeenten in het sociaal domein

7 mei 2015

De opvattingen over de rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke organisaties en de gemeente in het sociaal domein verschuiven. Burgers – collectief waar mogelijk, individueel, waar noodzakelijk- worden meer verantwoordelijk voor hun leef- en samenlevingsomstandigheden. Maatschappelijke organisaties bieden hulp waar de eigen mogelijkheden van burgers tekortschieten en ondersteunen burgerinitiatieven. Gemeenten faciliteren en creëren randvoorwaarden voor een sociale infrastructuur die burgers uitnodigt om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit vereist van de gemeente dat zij betrokken is, geloofwaardigheid uitstraalt en zegt waar het op staat. In relatie met de maatschappelijke organisaties willen gemeenten een betrouwbare opdrachtgever en
maatschappelijke partner zijn. In de dynamische situatie van nu vraagt dat flexibiliteit in de eigen gemeentelijke organisatie en veranderingsbereidheid van medewerkers. Dit verwachten gemeenten van hun maatschappelijke partners, zij zullen meer dan voorheen in moeten zetten op versterking van de burgerkracht en informele ondersteuning.
Lees verder in het artikel:

Schakelen tussen kwadranten; positionering van welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Lees meer

Op weg naar een integraal crisisproces voor de Jeugd & Opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugdigen met een beperking (LVB) en Huiselijk Geweld

6 februari 2015

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de eerste verkenning van de opdracht kwartiermaker crisiszorg om te komen tot een integraal crisisproces voor de deelsectoren jeugd en huiselijk geweld voor alle Utrechtse gemeenten en Weesp en Wijdemeren.
Lees verder in het rapport:

Lees meer

Verbinding netwerkorganisaties

30 januari 2015

Binnen de jeugdhulpregio FoodValley is het deelproject Verbinding Netwerken afgerond. Dit deelproject heeft via drie verschillende pilots het thema “welke netwerken formeren zich rond het gezin en hoe zorg je voor een goede onderlinge afstemming?” uitgewerkt. Het doel van het project was om begin 2015 een set van operationele afspraken gereed te hebben waardoor uitwisseling van informatie en signalering van risico’s bij kinderen/jongeren op genoemde domeinen jeugd, onderwijs en veiligheid naadloos aansluiten in de FoodValley.

Lees verder in de brochure:

Brochure

 

Lees meer