Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Gemeenten moeten jeugdhulp verbinden met het onderwijs

30 september 2014

Vanaf 2015 zijn er nog twee geldstromen voor de hulp en ondersteuning aan jeugdigen: via de gemeenten (jeugdhulp) en via het (passend) onderwijs. Landelijk begint de samenwerking tussen deze twee op gang te komen. De ondersteuningsplannen van het onderwijs en de beleidsplannen jeugd van de gemeenten lopen bijna overal met elkaar in de pas. En ook bestaat er nauwelijks verschil tussen de uitgangspunten, zoals hulp en ondersteuning nabij, integraal beoordelen, investeren in wat jeugdigen kunnen en minder verwijzingen naar speciale voorzieningen. De volgende stap is nu om de invulling van deze samenwerking concreet handen en voeten te geven.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Evaluatie pilots jeugdhulp & voortgezet onderwijs regio Lekstroom – schooljaar 2013 – 2014

De gemeenten in de regio Lekstroom hebben samen met het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht in 2013 besloten om te gaan experimenteren met jeugdzorg gekoppeld aan de zorgstructuur van de school. Op 5 scholen voor voortgezet onderwijs (1 per gemeente) is schooljaar 2013 – 2014 gestart met pilots waarbij gewerkt kan worden met indicatiearme jeugdzorg trajecten.
Lees verder in het rapport:

Jeugdhulp en onderwijs: een slimme verbinding.

Lees meer

Verhuisadviseur voor senioren in Utrecht

Voor de gemeente Utrecht en de Stichting Utrechtse Woningcorporaties heeft Stade Advies de Verhuisadviseur Senioren ontwikkeld en voert zij deze uit. Aanleiding hiervoor is de wens van gemeente en corporaties om de doorstroming binnen de sociale huursector te bevorderen. Het project is eind 2013 gestart en na een positieve evaluatie in het najaar van 2015 gecontinueerd.

Lees meer

25% goedkoper even goed? Effect op kosten Multiprobleem Gezinnen

Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met drie grote systeemwijzigingen in het
sociale domein: de transitie van de jeugdzorg, de overheveling van de begeleiding uit de ABWZ en de introductie van de Participatiewet. De gemeenten krijgen daarvoor weliswaar ruim 16 miljard, maar ook een grote verantwoordelijkheid: de totale ondersteuning van kwetsbare burgers, met uitzondering van medische zorg. Alle gemeenten bereiden zich voor op die verantwoordelijkheid, in het volle besef dat de ‘efficiencykortingen’ minstens een kwart van het budget bedragen, in sectoren die de afgelopen jaren met 5 tot 10 procent per jaar gegroeid zijn.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Zorgtoeleiding van jeugdigen vanuit een integraal (jeugd)team

19 maart 2013

De vraag hoe je de zorg vanuit een integraal (jeugd)team organiseert is de vertaling van de visie en de uitgangspunten die daar aan ten grondslag liggen en omvat de organisatie en inrichting van het primair proces. De uitvoering van het primair proces ligt bij de professionals die vanuit een integraal (jeugd)team hun werkzaamheden uitvoeren. De inrichting van het primair proces is dus ook het (verder) inrichten van het integrale (jeugd)team waarbij organisatie en samenwerkingsvraagstukken niet verwisseld moeten worden met de vragen van professionals en klanten.
Lees verder in het Artikel

Lees meer

Schakelen tussen kwadranten: De positionering van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in het sociale domein

De opvattingen over de rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke organisaties en overheid in het sociale domein in Nederland zijn aan het verschuiven. Steeds nadrukkelijker is daarbij aan de orde dat burgers – collectief waar mogelijk, individueel waar noodzakelijk – een eigenstandige verantwoordelijkheid dragen voor leef- en samenlevingsomstandigheden. Maatschappelijke organisaties bieden hulp waar de eigen mogelijkheden van burgers tekortschieten en ondersteunen burgerinitiatief. Overheden faciliteren en creëren randvoorwaarden voor een sociale infrastructuur die daartoe uitnodigt. Daarvoor zijn wel minder middelen beschikbaar. Veranderende inzichten en de noodzaak tot versobering vormen samen het momentum om in hoog tempo over te gaan tot herinrichting van het sociale domein.
Lees verder in het artikel:

Lees meer