Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Veenendaal richt eigen stichting CJG op met zware jeugdteams

16 juni 2015

Vanaf 1 januari 2015 is de stichting Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal een feit. Jeugdigen en ouders kunnen hier terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Het CJG is daarnaast de toegang tot de specialistische ondersteuning en biedt waar mogelijk ook direct zelf de benodigde hulp. Dit wordt gedaan door de interdisciplinaire jeugdteams in de wijken. Ouders en jeugd worden in hun eigen leefomgeving geholpen. Het CJG zoekt de nodige verbindingen met de relevante spelers in wijken en buurten, zoals huisartsen en scholen. Stade Advies leverde de kwartiermaker/interim directeur.
Lees hier wat dit opleverde:

Evaluatie eerste twee jaar CJG Veenendaal

Lees meer

Schakelen tussen kwadranten: De positionering van gemeenten in het sociaal domein

7 mei 2015

De opvattingen over de rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke organisaties en de gemeente in het sociaal domein verschuiven. Burgers – collectief waar mogelijk, individueel, waar noodzakelijk- worden meer verantwoordelijk voor hun leef- en samenlevingsomstandigheden. Maatschappelijke organisaties bieden hulp waar de eigen mogelijkheden van burgers tekortschieten en ondersteunen burgerinitiatieven. Gemeenten faciliteren en creëren randvoorwaarden voor een sociale infrastructuur die burgers uitnodigt om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit vereist van de gemeente dat zij betrokken is, geloofwaardigheid uitstraalt en zegt waar het op staat. In relatie met de maatschappelijke organisaties willen gemeenten een betrouwbare opdrachtgever en
maatschappelijke partner zijn. In de dynamische situatie van nu vraagt dat flexibiliteit in de eigen gemeentelijke organisatie en veranderingsbereidheid van medewerkers. Dit verwachten gemeenten van hun maatschappelijke partners, zij zullen meer dan voorheen in moeten zetten op versterking van de burgerkracht en informele ondersteuning.
Lees verder in het artikel:

Schakelen tussen kwadranten; positionering van welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Lees meer

Op weg naar een integraal crisisproces voor de Jeugd & Opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugdigen met een beperking (LVB) en Huiselijk Geweld

6 februari 2015

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de eerste verkenning van de opdracht kwartiermaker crisiszorg om te komen tot een integraal crisisproces voor de deelsectoren jeugd en huiselijk geweld voor alle Utrechtse gemeenten en Weesp en Wijdemeren.
Lees verder in het rapport:

Lees meer

Verbinding netwerkorganisaties

30 januari 2015

Binnen de jeugdhulpregio FoodValley is het deelproject Verbinding Netwerken afgerond. Dit deelproject heeft via drie verschillende pilots het thema “welke netwerken formeren zich rond het gezin en hoe zorg je voor een goede onderlinge afstemming?” uitgewerkt. Het doel van het project was om begin 2015 een set van operationele afspraken gereed te hebben waardoor uitwisseling van informatie en signalering van risico’s bij kinderen/jongeren op genoemde domeinen jeugd, onderwijs en veiligheid naadloos aansluiten in de FoodValley.

Lees verder in de brochure:

Brochure

 

Lees meer

Gemeenten moeten jeugdhulp verbinden met het onderwijs

30 september 2014

Vanaf 2015 zijn er nog twee geldstromen voor de hulp en ondersteuning aan jeugdigen: via de gemeenten (jeugdhulp) en via het (passend) onderwijs. Landelijk begint de samenwerking tussen deze twee op gang te komen. De ondersteuningsplannen van het onderwijs en de beleidsplannen jeugd van de gemeenten lopen bijna overal met elkaar in de pas. En ook bestaat er nauwelijks verschil tussen de uitgangspunten, zoals hulp en ondersteuning nabij, integraal beoordelen, investeren in wat jeugdigen kunnen en minder verwijzingen naar speciale voorzieningen. De volgende stap is nu om de invulling van deze samenwerking concreet handen en voeten te geven.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Evaluatie pilots jeugdhulp & voortgezet onderwijs regio Lekstroom – schooljaar 2013 – 2014

De gemeenten in de regio Lekstroom hebben samen met het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht in 2013 besloten om te gaan experimenteren met jeugdzorg gekoppeld aan de zorgstructuur van de school. Op 5 scholen voor voortgezet onderwijs (1 per gemeente) is schooljaar 2013 – 2014 gestart met pilots waarbij gewerkt kan worden met indicatiearme jeugdzorg trajecten.
Lees verder in het rapport:

Jeugdhulp en onderwijs: een slimme verbinding.

Lees meer