Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Stimuleringsregeling wonen zorg ouderen

Stimuleringsregeling om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen vlot te trekken

10 juli 2019

Het aantal ouderen neemt toe in Nederland van zo’n 1,3 miljoen 75-plussers in 2019 tot 2,1 miljoen in 2030. Ouderen worden ook ouder, blijven langer vitaal en wonen als gevolg daarvan langer zelfstandig thuis. In het programma Langer Thuis wordt ingezet op het verbeteren van drie belangrijke randvoorwaarden voor een goede kwaliteit van leven voor de groeiende groep thuiswonende ouderen. Het programma Langer Thuis is samen met de programma’s Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg waarin ruim 200 partijen zich committeren aan het verbeteren van de zorg voor onze ouderen door de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid, de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en thuis wonen beter mogelijk te maken.

Nieuwe vormen van wonen en zorg

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. In de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers vaak moeilijk van de grond, omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Daarom stelt het kabinet dit voorjaar een stimuleringsregeling hiervoor open.

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Bijvoorbeeld door de bouw van een hofje of de transformatie van een oud schoolgebouw in appartementen voor een groep ouderen. Door samen te wonen creëren zij gezelligheid en kunnen zij elkaar indien nodig helpen. Veel bewonersinitiatieven en sociale ondernemers zijn hiermee bezig. Toch blijkt het lastig voor deze initiatiefnemers om zulke innovatieve woonvormen van de grond te krijgen. De praktijk wijst uit dat op dit moment banken, pensioenfondsen en investeerders maar beperkt middelen ter beschikking stellen om innovatieve woonvormen voor de doelgroep van ouderen met lagere- en middeninkomens tot stand te brengen, vanwege de risico’s en het beperkte rendement. Met de regeling worden de risico’s afgedekt die niet in de markt worden gedekt. Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties willen dit vlottrekken met de stimuleringsregeling wonen en zorg.

Stimuleringsregeling

Deze regeling is erop gericht nieuwe wooninitiatieven te helpen bij de financiering met een garantiestelling of lening. Het gaat daarbij specifiek om vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorg-arrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, al dan niet in combinatie met elkaar. Hierbij wordt uitgegaan van een minimum van 5 wooneenheden en van een maximum van 40 wooneenheden. De regeling is erop gericht dat de woonzorgarrangementen leiden tot minder zorg en/of ondersteuning, dat de woonzorgvormen leiden tot ontmoeting (sociale cohesie) en dat van uit de initiatieven diensten en zorg in de omgeving goed toegankelijk zijn. De regeling wordt dit voorjaar opengesteld.

De Verhuisadviseur Senioren

De Verhuisadviseur Senioren van Stade Advies helpt al in diverse gemeenten. Zij  adviseert en begeleidt ouderen, die niet meer passend wonen, bij het formuleren van hun woonwensen en zorgbehoeften. Ze brengt (financiële) mogelijkheden en belemmeringen in kaart, helpt bij de besluitvorming over verhuizen of de huidige woning aanpassen en helpt bij het zoeken naar een passende woning. Zowel (sociale) huurders als eigenaren van koopwoningen kunnen bij de Verhuisadviseur Senioren terecht. Met deze vorm van dienstverlening worden goede resultaten bereikt. Ouderen komen sneller passend te wonen waardoor zij langer zelfredzaam blijven en verhuisketens worden op gang gebracht. Dat is hard nodig in de huidige huizenmarkt. Door verhuizingen van ouderen van een (grote) woning naar een (kleinere) passende woning ontstaat een keten van verhuizingen waarbij gezinnen en starters een kans krijgen.