Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Subthema

Thuis in de buurt

Achtergrond
De WMO maakt het mogelijk dat mensen langer thuis kunnen wonen. Ook verruilen steeds meer mensen met een beperking de instelling waar ze wonen voor een reguliere woonplek in buurten en wijken. Buurtbewoners die elkaar nauwelijks kennen, staan niet makkelijk voor elkaar klaar. Automatisch opgenomen worden in een lokale gemeenschap gaat nooit vanzelf, maar is des te lastiger als mensen gehinderd worden door een beperking. Het vraagt om opmerkzame, betrokken medebewoners, toegankelijke voorzieningen en passende randvoorwaarden om als wijk daadwerkelijk van betekenis te kunnen zijn voor mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. De praktijk laat zien dat dit mogelijk is maar ook dat het ingewikkeld kan zijn en gemeenten en organisaties voor specifieke uitdagingen zet.

Visie
Werken aan een inclusieve wijk is geen project. Het is een continu proces van samen zoeken, uitproberen en afstemmen hoe mensen met een diversiteit aan mogelijkheden en beperkingen daadwerkelijk kunnen worden ingesloten. Zo kan hun kwaliteit van leven en bestaan behouden blijven of zelfs toenemen. Een inclusieve wijk gaat over iedereen, of je nu een specifieke kwetsbaarheid, beperking hebt of niet, of je nu oud bent of jong. Het gaat bovendien over het stapsgewijs samen vormgeven en bouwen aan de lokale samenleving in al haar facetten. Want iedereen doet er toe.

Wat doen wij voor onze opdrachtgevers
Stade Advies zet graag haar expertise en passie in ten aanzien van het werken aan inclusie met wijkbewoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Aanpak

  • Begeleiden visietraject met beleidsmakers, inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
  • Adviseren gemeenten en maatschappelijke organisaties bij invulling of herijking inclusiebeleid
  • Uitvoering van quickscans en evaluaties
  • Samenwerking tussen wijkbewoners met een beperking en wijkbewoners zonder beperking faciliteren en stroomlijnen
  • Platform bieden voor kennisuitwisseling en nieuwe initiatieven
  • Deskundigheidsbevordering professionals over werkzame tools en innovatieve aanpakken
Aanpak

Vermaatschappelijking van de zorg

Dit zorgvernieuwingsproces beoogt om ouderen en mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking te positioneren als volwaardige burgers met mogelijkheden én kwetsbaarheden. Daardoor kunnen zij waar nodig met ondersteuning een eigen zinvolle plek in de samenleving innemen.

Meer