Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Subthema

Het is ook aan overheden, organisaties en professionals om de wereld voor jeugdigen wat veiliger te maken.

Werken aan veilig opvoeden en een veilige omgeving is primair de verantwoordelijkheid van ouders, familie en mensen in de directe omgeving. Maar daar waar veiligheid onvoldoende aanwezig is, vraagt dit ook van de omgeving om dat te herstellen. Het gaat dan vaak om vragen en antwoorden op verschillende niveaus– niet alleen de directe omgeving, maar ook vaak op het niveau van gemeenten, organisaties en professionals, beleidsmatig en op uitvoeringsniveau. Daarnaast stelt het ook voorwaarden ten aanzien van de regie op, en inrichting van, de (sociale) infrastructuur. Bij veiligheid gaat het ook altijd over verantwoordelijkheid. En die is niet altijd even duidelijk georganiseerd.

Als de veiligheid van jeugdigen in het geding is, kan dit veel impact veroorzaken in de samenleving. Door de veranderingen in het jeugdstelsel ontstaan nieuwe werkverbanden waarbij de onderlinge samenwerking en uitvoering opnieuw vastgesteld moeten worden.

Wij werken daar op verschillende manieren aan mee. Wij doen dat door onderzoek, maar ook door het uitwerken van concrete (structuur)afspraken en het toetsen, herijken en monitoren van beleid en/of verantwoordelijkheden.
We doen dit ook door training en scholing of het organiseren van casusgerichte bijeenkomsten en het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen, zoals bijvoorbeeld een jeugdbeschermingstafel.

Aanpak

Mini leergang praktijk dilemma's jeugd en veiligheid

Jeugd en veiligheid blijft een actueel thema binnen het sociaal domein. Enerzijds gaat het om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en anderzijds over (de regie op) de sociale infrastructuur; de samenwerking, netwerkontwikkeling en het sluitend maken van de jeugdbeschermingsketen.

Hier aan werken gaat vaak gepaard met (juridische) vragen en (beroepsethische) dilemma’s bij het praktisch handelen; individueel maar ook in teamverband. Bijvoorbeeld:

  • Waar beginnen en eindigen de verantwoordelijkheden bij een multidisciplinair team?
  • Hoe waarborg je veiligheidsaspecten in de ketensamenwerking?
  • Wat werkt wel en niet bij het voorkomen, signaleren en oppakken van veiligheid?
Meer

Aanpak

Basismodule Dilemma's uit de praktijk bespreekbaar maken en oefenen

In deze basismodule staan de praktijkdilemma’s binnen het domein jeugd en veiligheid centraal. Onderwerpen in deze module hebben betrekking op: regie, verantwoordelijkheden, samenwerking  op verschillende niveaus (team, organisatie, gemeente en cliënten), schakels in de keten, werken aan een sluitend systeem. Wat werkt wel en wat werkt niet? De eigen praktijk en de geschreven en ongeschreven regels en bepalingen komen in deze module aan bod.

Meer

Aanpak

Module Juridische aspecten van het werken aan jeugd en veiligheid in (sociale) wijkteams

Wie werkt in het jeugddomein zal regelmatig aanlopen tegen juridische dilemma’s. Op welk moment en hoe dan gegevens delen met een Veiligheidstafel of Veilig Thuis over een gezin waaraan je hulp verleent? Op welk moment ga je met derden (andere hulpverleners, politie) spreken over je vermoeden dat een jeugdige radicaliseert? Wanneer en hoe moet of mag je informatie delen met de Raad voor de Kinderbescherming? In deze interactieve cursus leer je aan de hand van casuïstiek met soortgelijke situaties om te gaan.

Meer

Aanpak

Training Werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 1 juli 2013 ingevoerd. De wet verplicht professionals en instellingen tot het hebben van een meldcode, met als doel vroegsignalering en de plicht tot zorgvuldig handelen. Veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. Wij bieden deze gecertificeerde module sinds 2012 aan.

Meer

Aanpak

Training aanpak kindermishandeling

Een vermoeden van kindermishandeling leidt bij professionals die beroepsmatig met kinderen en jongeren te maken hebben niet automatisch tot handelen. In deze praktische en zeer goed gewaardeerde training wordt gewerkt aan het vergroten van gespreks- en handelingsvaardigheden op basis van het inschatten van risico’s.

Meer

Aanpak

Quickscan zorgmeldingen jeugdigen

Om zicht te krijgen op het aantal zorgmeldingen van jeugdigen heeft Stade Advies een quickscan uitgevoerd in een jeugdregio en in kaart gebracht of en waar de zorgmeldingen worden geregistreerd, waarbij de focus werd gericht op de lokale teams/CJG en de (justitiële) partners in de keten.

Meer

Organisatie en beleidsplan Veilig Thuis midden en noordoost Gelderland

Veilig Thuis is een samenvoeging van de voormalige Steunpunten Huiselijk Geweld en Advies en Meldpunten Kindermishandeling. Om de organisatie verder te ontwikkelen en de werkprocessen op elkaar af te stemmen en te borgen heeft Stade Advies samen met de leidinggevenden in een management ontwikkeltraject het organisatie- en beleidsplan gemaakt.

Lees meer

Op weg naar een integraal crisisproces voor de Jeugd & Opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugdigen met een beperking (LVB) en Huiselijk Geweld

6 februari 2015

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de eerste verkenning van de opdracht kwartiermaker crisiszorg om te komen tot een integraal crisisproces voor de deelsectoren jeugd en huiselijk geweld voor alle Utrechtse gemeenten en Weesp en Wijdemeren.
Lees verder in het rapport:

Lees meer

Melden is niet de belangrijkste stap in de meldcode

19 maart 2016

Onlangs laaide de discussie weer op over wel of niet verplicht melden bij vermoedens van
kindermishandeling. In mijn dagelijkse werk als beleidsadviseur voor gemeenten en Veilig Thuis en als trainer zie ik dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de (opkomende) wijkteams van de gemeenten en de Veilig Thuisorganisatie. Zij moeten samen optrekken bij stap 2: consultatie.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

School, de ogen en oren van Veilig Thuis

1 september 2016

In Nederland zit gemiddeld in iedere schoolklas wel een kind dat met
kindermishandeling en/of huiselijk geweld te maken heeft. Van leerkrachten en
intern begeleiders wordt op grond van de meldcode verwacht dat zij gevoelig
zijn voor signalen. Rudy Bonnet, voorzitter van de stichting Voorkoming van
Kindermishandeling (VKM) en senior adviseur bij Stade Advies, geeft adviezen
over de te bewandelen stappen.

Lees verder in het artikel:

Artikel LBBO sept 2016

Lees meer