Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Subthema

Gemeenten faciliteren en creëren randvoorwaarden voor een sociale infrastructuur

Achtergrond
Gemeenten willen niet langer alleen verantwoordelijk zijn voor de aanpak van problemen of kansen in het sociaal domein. Ze zoeken maatschappelijke partners onder burgers, gesubsidieerde instellingen en maatschappelijk betrokken ondernemers. In plaats van strakke sturing van bovenaf gaan gemeenten meer de kant op van faciliterend en regisserend optreden in het sociaal domein. Dit vergt andere vaardigheden en houding van alle betrokkenen. De omslag vindt veelal zoekend plaats, want elke lokale situatie heeft zijn eigen geschiedenis van open en betrokken met elkaar omgaan tot elkaar bevechten vanuit eigen stellingen.

Visie
Het delen van verantwoordelijkheden kan alleen als er ook sprake is van een gezamenlijke visie op de oorzaak van maatschappelijke problemen c.q. maatschappelijke kansen en een gemeenschappelijk eindbeeld. Vanuit deze gedeelde visie en eindbeeld kun je werken aan oplossingsrichtingen, waarbij elke partij haar eigen verantwoordelijkheid neemt, maar deze wel met anderen goed afstemt. Het individuele belang van de afzonderlijke partijen is ondergeschikt aan het bereiken van een maatschappelijk resultaat. Dit vergt dat er oog is voor het belang van de burger waar het uiteindelijk om draait. Deze moet ook invloed hebben op de totstandkoming van de gedeelde visie en het gemeenschappelijk eindbeeld. Via het right to challenge kunnen zij de mogelijkheid krijgen om zelf het heft in handen te nemen en het gewenste eindbeeld te realiseren.

Wat doen wij voor onze opdrachtgevers

Wij gaan altijd uit van de lokale situatie. We nemen ervaringen van elders wel mee, maar onderzoeken samen met de lokale partners of ze ook in deze specifieke lokale situatie toepasbaar c.q. aangepast moeten worden. Oplossingen moeten voor ons bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van samenleven voor de direct betrokken burgers.

  • Adviseren van gemeenten hoe zij hun meer faciliterende en regisserende rol zodanig in kunnen vullen dat deze andere partijen stimuleert om medeverantwoordelijkheid te nemen
  • Vormgeven met betrokken partijen van een traject dat moet leiden tot meer gedeelde verantwoordelijkheid
  • Uitvoering van onderzoek naar de kansen in de specifieke lokale situatie, partijen bij elkaar brengen en helpen met het formuleren van de visie en eindbeeld
  • Afstemming tussen de verschillende lokale spelers, zoals gesubsidieerde organisaties, bewonersinitiatieven en maatschappelijk ondernemers
  • Ondersteuning van afzonderlijke partijen in het proces
  • Begeleiden van het proces en/of de eindverantwoordelijken voor het proces

 

Aanpak

Beleidsgestuurde contractfinanciering

Veel gemeenten hanteren vormen van beleidsgestuurde contractfinanciering in hun subsidierelaties. Stade Advies is de ontwikkelaar en de hoedster van de systematiek van beleidsgestuurde contractfinanciering.

Meer

Aanpak

Maatschappelijk Rendement

Hoe weet u of de investeringen in het sociaal domein echt geleid hebben tot de gewenste maatschappelijke oplossingen?  Kun je maatschappelijk rendement wel meten?

Meer

Aanpak

Professioneel opdrachtgeverschap

Subsidierelaties doe je er niet even bij. Het vergt een specifieke deskundigheid om maatschappelijke organisaties in partnerschap aan te sturen.

Meer

Aanpak

Cursus Resultaatgericht Financieren

De cursus Resultaatgericht Financieren richt zich op het ontwikkelen van heldere, resultaatgerichte productieafspraken in een subsidie- of aanbestedingsrelatie. De methode die Stade Advies hiervoor heeft ontwikkeld, helpt lokale overheden en maatschappelijke organisaties om vorm te geven aan Productief Partnerschap: minder regels en meer uitdaging voor professionals.

Meer

Schakelen tussen kwadranten: De positionering van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in het sociale domein

De opvattingen over de rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke organisaties en overheid in het sociale domein in Nederland zijn aan het verschuiven. Steeds nadrukkelijker is daarbij aan de orde dat burgers – collectief waar mogelijk, individueel waar noodzakelijk – een eigenstandige verantwoordelijkheid dragen voor leef- en samenlevingsomstandigheden. Maatschappelijke organisaties bieden hulp waar de eigen mogelijkheden van burgers tekortschieten en ondersteunen burgerinitiatief. Overheden faciliteren en creëren randvoorwaarden voor een sociale infrastructuur die daartoe uitnodigt. Daarvoor zijn wel minder middelen beschikbaar. Veranderende inzichten en de noodzaak tot versobering vormen samen het momentum om in hoog tempo over te gaan tot herinrichting van het sociale domein.
Lees verder in het artikel:

Lees meer