Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Subthema

Hoe worden mijn klanten beter van mijn dienstverlening? Dat is mijn bestaansreden.

Achtergrond
Opdrachtgevers willen niet alleen meer weten over wat u doet voor hun burgers, maar vooral hoe zij beter worden van uw dienstverlening. Resultaatgericht werken komt steeds meer in de plaats van prestatiegericht werken. Er komt steeds meer druk vanuit de politiek om ook resultaatgericht te gaan financieren. Via bepaalde vormen van bestuurlijk aanbesteden worden cliëntorganisaties nadrukkelijk betrokken bij de selectie van aanbieders. Bij maatschappelijk aanbesteden dreigen traditionele aanbieders van welzijn zelfs buiten spel komen te staan, omdat er vooral aan burgerinitiatieven wordt gegund. Opdrachtgevers gaan er vanuit dat burgerinitiatieven het beste weten wat burgers nodig hebben.

Visie
De rol van maatschappelijke organisaties verandert drastisch. Van uitvoerder van activiteiten worden ze een begeleidingsorganisatie van burgerinitiatieven. Die voeren de daadwerkelijke activiteiten uit. Maatschappelijke organisaties worden vooral beoordeeld op hun vermogen om de kracht van de burgerinitiatieven te vergroten. De afhankelijkheid van de professionele uitvoerder moet plaats maken voor zelfbewuste burgerkracht. De ondersteuning van burgerinitiatieven lopen in een vijftal fasen die elk een eigen rol van de maatschappelijke organisaties vergen.

-Fase 1 is het signaleren van maatschappelijke problemen of kansen. Hieraan zit de keuze gekoppeld of de maatschappelijke organisatie het zelf op moet pakken dan wel andere partijen moet informeren.
-In fase 2 organiseert de maatschappelijke organisatie betrokken burgers bij het gesignaleerde probleem of kans. Het is een fase van groepsvorming die er toe leidt dat een burgerinitiatief goed kan functioneren.
-In fase 3 wordt het burgerinitiatief verbonden met zijn omgeving, met andere gelijksoortige of aanpalende initiatieven en met andere organisaties die hun werkzaamheden kunnen ondersteunen.
-In fase 4 wordt het burgerinitiatief losgelaten, omdat het zelfstandig zonder ondersteuning van de maatschappelijke organisatie in haar omgeving kan functioneren.
-Fase 5 is de fase van monitoring op afstand, waarbij het burgerinitiatief een beroep op de maatschappelijke organisatie kan doen als ze haar eigen kracht verliest.

Wat doen wij voor onze opdrachtgevers
Wij gaan altijd uit van de lokale situatie. We nemen ervaringen van elders wel mee, maar onderzoeken samen met de lokale partners of ze ook in deze specifieke lokale situatie toepasbaar c.q. aangepast moeten worden. Oplossingen moeten voor ons bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van samenleven voor de direct betrokken burgers.
• Adviseren van maatschappelijke organisaties bij de analyse waar staan we nu, waar willen we naar toe en welke stappen zijn daarvoor nodig
• Vormgeven van lokale veranderingstrajecten in samenwerking met burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden
• Uitvoering van analyses, trainingen voor professionals, quickscans en evaluaties
• Afstemming van inzet van burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties
• Ondersteuning van verschillende partijen in proces om de verandering van prestatiegericht naar resultaatgericht te realiseren
• Begeleiden van het proces of de eindverantwoordelijken voor het proces

Aanpak

Governance

Toezichthouder, ga niet op je handen zitten.  Passiviteit, achter de feiten aanlopen, niet tijdig reageren op signalen en verantwoordelijkheden onvoldoende serieus nemen: het zijn de belangrijkste faalfactoren van toezichthouders.

Meer

Aanpak

Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk ondernemen vereist een proactieve opstelling van de maatschappelijke organisatie. Een voortdurende onderzoekende houding om de dienstverlening aan haar klanten, de burger, te verbeteren.

Meer

Aanpak

Marktstrategie in het sociaal domein

Maatschappelijke organisaties moeten in staat zijn om te kunnen reageren op de verschillende marktstrategieën van lokale overheden.

Meer

Aanpak

Fusie en (re)organisatie

Er mislukken meer fusies dan dat er slagen. Het pad van de geleidelijke samenwerking is het proberen waard.

Meer

Aanpak

Integrale kostprijsberekening

Prijs jezelf niet uit de markt. Weet wat je diensten kosten. Prijzen van welzijn worden belangrijker als er meer met hetzelfde geld moet gebeuren.

Meer

Aanpak

Meedingen in aanbestedingstrajecten

Aanbesteden, het lijkt vaak een loterij met alleen maar ‘nieten’. Heb je je dan wel goed voorbereid op de aanbesteding? Wacht niet tot het 5 voor 12 is!

Meer

Aanpak

Cursus Strategisch positioneren Welzijnsorganisaties

De transities hebben grote gevolgen voor organisaties op de terreinen van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Bedreigingen, maar zeker ook kansen. Deze organisaties kennen bij uitstek het lokale veld en werken vaak al volgens de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl.

Meer

Schakelen tussen kwadranten: De positionering van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in het sociale domein

De opvattingen over de rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke organisaties en overheid in het sociale domein in Nederland zijn aan het verschuiven. Steeds nadrukkelijker is daarbij aan de orde dat burgers – collectief waar mogelijk, individueel waar noodzakelijk – een eigenstandige verantwoordelijkheid dragen voor leef- en samenlevingsomstandigheden. Maatschappelijke organisaties bieden hulp waar de eigen mogelijkheden van burgers tekortschieten en ondersteunen burgerinitiatief. Overheden faciliteren en creëren randvoorwaarden voor een sociale infrastructuur die daartoe uitnodigt. Daarvoor zijn wel minder middelen beschikbaar. Veranderende inzichten en de noodzaak tot versobering vormen samen het momentum om in hoog tempo over te gaan tot herinrichting van het sociale domein.
Lees verder in het artikel:

Lees meer