Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Subthema

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Achtergrond
In de participatiesamenleving doen jong en oud, met of zonder beperking, naar vermogen mee. Dat lukt veel mensen, soms samen met anderen, al is niet iedereen hiertoe in staat of bereid. Zelfregie is belangrijk maar het levert soms ook knelpunten op. De participatiesamenleving kent haar eigen lokale kleur, en haar eigen specifieke uitdagingen. Dat vraagt beleidsmakers met visie en een lange adem en veerkrachtige, ondernemende professionals die weten hoe mensen in beweging komen.

Visie
Om invulling te geven aan de gewenste participatie van inwoners is het essentieel dat gemeenten en maatschappelijke organisaties samen een visie op de kwaliteit van de lokale samenleving formuleren en vaststellen hoe die stap voor stap gerealiseerd kan worden. Hierbij is maatwerk en flexibiliteit belangrijk om aan te kunnen sluiten bij mogelijkheden en beperkingen van mensen in diverse leefsituaties. Essentieel is om te investeren in werkzame aanpakken die de betrokkenheid tussen mensen onderling, bij de samenleving en het beleid vergroten. Beleidsmakers hebben een belangrijke rol om dit proces te regisseren en te faciliteren. Maar ook om te kunnen loslaten, om het werkelijk toe te vertrouwen aan inwoners. Dit is een uitdaging die een nieuwe opstelling en werkwijze van ambtenaren vraagt.

 Wat doen wij voor onze opdrachtgevers
Stade Advies zet graag haar jarenlange praktijkexpertise in het stimuleren en faciliteren van participatie in voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Aanpak
– Begeleiden visietraject met beleidsmakers, inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
– Adviseren gemeenten bij invulling of herijking participatiebeleid
– Adviseren maatschappelijke organisaties ten aanzien van vrijwilligersbeleid
– Uitvoering van quickscans en evaluaties
– Samenwerking tussen formele en informele organisaties stroomlijnen
– Platform bieden voor kennisuitwisseling en nieuwe initiatieven
– Deskundigheidsbevordering professionals en ambtenaren over werkzame tools en innovatieve aanpakken

Aanpak

Burgerparticipatie op maat

Advies op maat dat u als gemeente of organisatie helpt om (een nog) krachtige(re) burgerparticipatie te realiseren.

Meer

Aanpak

Integraal Persoonsgebonden Budget

Een i-pgb is één budget dat u ter beschikking krijgt om alle ondersteuning in te kopen die u nodig hebt. U bepaalt zelf welke ondersteuning u waar nodig hebt: thuis, op school, op het werk, voor uw vervoer, enzovoort.

Meer

Aanpak

Jeugdparticipatie

Jeugdparticipatie zorgt er voor dat jeugdigen meedenken, meepraten en meedoen. Zo kunnen zij zich ontwikkelen, daarmee hun toekomstkansen vergroten en hun binding met de maatschappij versterken. Wij vinden het belangrijk om vanuit dit perspectief daar aan mee te werken.

Meer

Aanpak

Cursus Buurtbewoners activeren

Hoe stimuleer je bewoners om initiatieven te nemen en zich te organiseren? Hoe speel je in op initiatieven? Hoe zorg je ervoor dat het werkt en waar moet het eigenlijk toe leiden? Vragen die wijkwerkers, woonconsulenten en wijkagenten zichzelf regelmatig stellen en tijdens deze cursus aan bod komen.

Meer

Burgerregie in wijkwelzijn nieuwe stijl: succes- en faalfactoren

Stade Advies ziet een door Welzijn Nieuwe Stijl in de versnelling geraakte tendens tot
fundamentele verschuivingen in de relatie tussen burgers, maatschappelijke organisaties en
overheden. Daarin staat een nieuwe rol van burgers centraal: burgerregie. Het vormgeven
aan wijkwelzijn nieuwe stijl valt of staat met de mate waarin burgers bereid en in staat zijn
hun nieuwe rol vorm en inhoud te geven. Stade Advies wil in een aantal praktijksituaties
onderzoeken welke succes en faalfactoren hierbij in het spel zijn.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

De noodzaak tot ontschotting in ondersteuning kwetsbare burgers

Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met drie grote systeemwijzigingen in het
sociale domein: de transitie van de jeugdzorg, de overheveling van de begeleiding uit de ABWZ en de introductie van de Wet werken naar vermogen. De gemeenten krijgen daarvoor weliswaar ruim 9 miljard, maar ook een grote verantwoordelijkheid: de totale ondersteuning van kwetsbare burgers, met uitzondering van medische zorg. Alle gemeenten bereiden zich voor op die verantwoordelijkheid. Stade Advies is bij verschillende gemeenten op uiteenlopende manieren bij die voorbereidingen betrokken.
Lees verder in het artikel:

Lees meer