Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Subthema

Van papier naar praktijk

Achtergrond
Op 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Dit betekent dat er grote veranderingen zijn t.a.v. de verantwoordelijkheden, het beleid, de structuur, de inrichting en de inhoud op alle betrokken niveaus. Er is daarbij niet alleen sprake van een stelselwijziging maar ook van een vernieuwingsopgave. Dit betekent balanceren tussen systeemeisen en maatschappelijke opgaven. Wij verblijven graag samen met onze opdrachtgevers op deze balans; zoekend, vindend en vormgevend.

Visie
Gemeenten hebben als taak om te komen tot een doelmatig en integraal jeugdbeleid. Dit kan alleen in samenspraak met belanghebbenden en in samenhang ontwikkeld worden. Dit vraagt om gedragen en doordachte keuzes met als doel om jeugdigen en hun opvoeders kansen te bieden om hun zelf oplossend vermogen te vergroten, maar ook om hen op de juiste wijze en op het juiste moment de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is. Dit betekent dat er een stevige en toegankelijke infrastructuur moet zijn waar de gemeente de regie heeft en waarin de door haar gefinancierde voorzieningen de pijlers zijn.

Wat doen wij voor onze opdrachtgevers?

  • Adviseren van gemeenten bij de invulling of herijking van gemeentelijke jeugdzorg en preventief jeugdbeleid
  • Vormgeven van lokale zorgstructuur Jeugd, bijvoorbeeld door het leveren van een beleidsadviseur, kwartiermaker, projectleider
  • Uitvoering van quick scans en evaluaties: het in beeld brengen van basisvoorzieningen, intersectorale samenwerkingsverbanden, lokale programma’s en projecten
  • Afstemming tussen aanpakken die lokaal of bovenlokaal functioneren (denk hierbij aan passend onderwijs, Veiligheidshuis, Veilig Thuis, aanpak multi-probleemgezinnen, etc.)
  • Ondersteuning van regionale afstemming en samenwerking
  • Begeleiden van inkoopproces rondom jeugdzorg
Aanpak

Netwerken jeugd verbinden

Welke netwerken formeren zich rond het gezin en hoe zorg je voor een goede onderlinge afstemming?

Meer

Aanpak

SWOT analyse: in kaart brengen toegankelijkheid voor jeugd

Hoe krachtig is uw toegang ingericht?

Meer

Aanpak

Projectleider Jeugd

Leiding geven aan verandering

Meer

Aanpak

Regionaal afwegingskader jeugd

Handreiking voor gemeenten en professionals hoe zij met elkaar tot een verantwoorde toeleiding naar jeugdhulp kunnen komen.

Meer

Regionaal afwegingskader jeugd

7 oktober 2015

Handreiking voor gemeenten en professionals hoe zij met elkaar tot een verantwoorde toeleiding naar jeugdhulp kunnen komen.

Lees meer

Transformatie van Jeugdhulp in de praktijk

28 april 2016

Het is nog te vroeg om definitieve lessen te trekken, maar het is wel duidelijk dat de echte hervorming nog in de kinderschoenen staat. De uitgangspunten van de transformatie blijken ambigue en ze moeten worden gerealiseerd in een gecompliceerd krachtenveld. Hoe kom je tot een gezamenlijke zoektocht en wat kan daarbij als kompas dienen? Een voorstel tot dialoog vanuit leidende principes, met 11 tips als toegift.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Gemeente heeft slechts grip op 20 procent van uitgaven jeugdhulp

6 oktober 2016

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. Een onderzoek naar de bestedingen van het jeugdhulpbudget in een middelgrote gemeente (60.000 inwoners) laat zien dat de gemeente nauwelijks invloed heeft op de toeleiding en aanmeldingen bij (gespecialiseerde) jeugdhulp waaruit een beschikking volgt. Dat roept de vraag op wie de inzet van jeugdhulp in de gemeente nu eigenlijk bepaalt.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Afwegingskader voor wijkteams bij het vaststellen van jeugdhulp

17 juni 2015

Het Samenwerkend Toezicht Jeugd beveelt in haar recente rapportage (april 2015) aan dat “wijkteams gebruik maken van een afwegingskader bij het vaststellen van passende specialistische jeugdhulp.”
Stade Advies hielp de 7 gemeenten in FoodValley met een dergelijk afwegingskader waarbij aan het aanbod een zorgzwaarte is toegekend. Het afwegingskader is vertaald naar een handige digitale portal waarbij professionals stapsgewijs van vraag naar aanbod worden geleid. Inclusief een korte omschrijving van het aanbod met bijbehorende adresgegevens en website van de aanbieder, een mail functionaliteit, de bijbehorende productcodes, een ondersteuningsplan en beschikking welke eenvoudig vanuit de digitale portal kunnen worden gebruikt.
Lees verder in het artikel:

Lees meer

Veenendaal richt eigen stichting CJG op met zware jeugdteams

16 juni 2015

Vanaf 1 januari 2015 is de stichting Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal een feit. Jeugdigen en ouders kunnen hier terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Het CJG is daarnaast de toegang tot de specialistische ondersteuning en biedt waar mogelijk ook direct zelf de benodigde hulp. Dit wordt gedaan door de interdisciplinaire jeugdteams in de wijken. Ouders en jeugd worden in hun eigen leefomgeving geholpen. Het CJG zoekt de nodige verbindingen met de relevante spelers in wijken en buurten, zoals huisartsen en scholen. Stade Advies leverde de kwartiermaker/interim directeur.
Lees hier wat dit opleverde:

Evaluatie eerste twee jaar CJG Veenendaal

Lees meer