Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
subthema

Woningcorporaties onmisbaar voor goed en betaalbaar wonen

Vraagstuk
Corporaties zijn met de invoering van de nieuwe Woningwet verplicht om huurders meer te betrekken bij hun beleid en bij het maken van prestatieafspraken. Dat vraagt veel van zowel huurders als corporaties. Zowel vanuit corporaties als vanuit huurdersorganisaties is behoefte aan vernieuwing en een meer zelfbewuste rol van huurders. Investeren in de relatie met huurders en bewoners is het devies. Tegelijkertijd focussen corporaties zich meer op hun kerntaak: het vergroten van de beschikbaarheid en het bieden van voldoende passende en betaalbare woningen voor de doelgroep. Deze ontwikkelingen gaan hand in hand met een efficiëntere bedrijfsvoering en het verder stroomlijnen van primaire klantprocessen.

Maar hoe bewaart uw corporatie het evenwicht tussen beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen enerzijds en de noodzaak om te investeren in duurzaamheid en kwaliteit van de woningvoorraad en dienstverlening anderzijds? Hoe brengt u een grotere invloed van huurders, een concentratie op de kerntaak en een efficiëntere bedrijfsvoering met elkaar in balans? Dat vergt visie, stuurkracht en kennis van zaken.

Visie
Huurdersbetrokkenheid helpt corporaties zich te legitimeren. Input vanuit betrokken huurders en bewoners draagt immers bij aan het oppakken van de juiste vraagstukken en creëert draagvlak voor het maken van de juiste beleids- en investeringskeuzes.

Een corporatie die op een effectieve manier inbreng van bewoners weet te verweven in strategie, beleid en uitvoering, boort een extra kwaliteitsdimensie aan. Serieus werk maken van bewonersparticipatie is geen extra werk, maar vooral een kwestie van anders werken. Dit kan bijvoorbeeld door bewoners proactief te betrekken bij het formuleren van strategische ambities en SMART doelen voor een nieuw ondernemingsplan. Of door huurwoningen te promoveren tot ‘eigen woningen’ waarbij huurders veel meer ruimte wordt geboden voor het, onder begeleiding, uitvoeren van klussen. Of door actief en gericht bepaalde klantgroepen, zoals bijvoorbeeld senioren, te benaderen en hen te coachen bij het vinden van een andere, of het aanpassen van de huidige, woning. Met tevredener bewoners én doelmatiger benutting van de voorraad als resultaat.

Deze andere manier van werken betekent doorgaans een andere kijk op bewoners. En bewoners die serieus worden betrokken, stellen zich anders op en koesteren andere verwachtingen van ‘hun’ corporatie. Daarom vergt bewonersparticipatie wat van de medewerkers van de organisatie. Medewerkers zullen zich het werken met klanten en bewonersgroepen ‘eigen’ moeten maken. Participatie is geen doel op zichzelf, maar een middel om de organisatie van relevante input te voorzien en klantgericht te laten opereren.

Aanbod
Stade Advies adviseert en ondersteunt corporaties hierbij op verschillende terreinen. Bijvoorbeeld bij een slagvaardig en efficiënt proces om te komen tot een door medewerkers, bewoners en belanghebbenden gedragen ondernemingsplan. Of bij het vergroten van de beschikbaarheid van passende woonruimte voor de doelgroep, of het versterken en vernieuwen van huurderszeggenschap. In al deze gevallen zijn de adviseurs van Stade Advies een deskundige partner. Wij beschikken over brede ervaring, zowel bij het betrekken van bewoners bij het ontwikkelen van beleid en strategie, als bij de realisatie van concrete projecten in de dagelijkse praktijk. Desgewenst kunt u ons inschakelen voor het verzorgen van complete trajecten (van strategisch tot operationeel niveau), maar u kunt ons ook inschakelen op onderdelen. Goed, betaalbaar en passend wonen is daarbij het doel.

Aanpak

Zeggenschap van huurders

In de nieuwe Woningwet is de zeggenschap van huurders beter verankerd. Dat verlangt een kwalitatief goede huurdersvertegenwoordiging. Hoe kan een woningcorporatie de zeggenschap van huurders helpen vormgeven? Wat zijn effectieve vormen die aansluiten bij hedendaagse maatschappelijke trends? Stade Advies adviseert en ondersteunt woningcorporaties in het realiseren van innovatieve vormen van huurderszeggenschap.

Meer

Aanpak

Participatietrajecten

Om de leefbaarheid in wijken en buurten te behouden en verbeteren, is medezeggenschap van bewoners en andere belanghebbenden een must. Een effectieve inbreng bij leefbaarheids- en herstructureringsprojecten verhoogt de kwaliteit van het resultaat en levert duurzame betrokkenheid op. Stade Advies organiseert participatietrajecten op maat waarbij gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende middelen en methoden.

Meer

Aanpak

Verhuisadviseur senioren

Door de toenemende druk op de sociale huurvoorraad wordt het nog belangrijker deze voorraad doelmatig te benutten. Het versneld vrijmaken van grote woningen kan hieraan bijdragen. Dit kan door oudere huurders in een eengezinswoning of groot appartement te stimuleren te verhuizen. Stade Advies adviseert over effectieve instrumenten en kan een Verhuisadviseur Senioren of Wooncoach leveren.

Meer

Aanpak

Klushuur

Betaalbaarheid, zelfredzaamheid van huurders honoreren en tegemoet komen aan hun wens de woning naar eigen hand te zetten. Ontwikkelingen als het flexibiliseren van de arbeidsmarkt en het aanscherpen van toewijzings- en hypotheekregels stuwen de vraag naar huurwoningen op. Huren wordt het nieuwe kopen. Het zijn aanleidingen voor verhuurders om met klushuur aan de slag te gaan.

Meer

Aanpak

Complexen met gemengd eigendom

Hoe combineer je participatie en zeggenschap in complexen met een combinatie van eigenaar-bewoners en huurders? Het huurrecht en het appartementsrecht zijn twee verschillende werelden en woningcorporaties moeten aan beide voldoen. Er zijn verschillende manieren om deze met elkaar in evenwicht te brengen en huurders en eigenaren te laten samenwerken.

Meer

Aanpak

Ondernemingsplan

De wereld van woningcorporaties verandert voortdurend. Hierop adequaat reageren daagt bestuur en management uit. De nieuwe regelgeving en noodzaak tot samenwerking en transparantie maken aansturing en bedrijfsvoering van corporaties niet minder complex. Dat vereist moderne hulpmiddelen. Een ondernemingsplan is zo’n hulpmiddel.

Meer

Interactief participatietraject De Bilt

Stade Advies voerde op verzoek van Woonstichting SSW in De Bilt een interactief traject met bewoners uit voor de vernieuwing van het Burgemeester van Heemstrakwartier.

Lees meer

Verhuisadviseur Senioren: geschikte interventie voor doorstroming op woningmarkt

Om uitzonderlijk grote aantallen verhuizingen gaat het niet; toch levert een verhuisadviseur voor senioren interessante maatschappelijke resultaten op. Vooral als deze gecombineerd wordt met andere interventies om de doorstroming van ouderen in de sociale huursector te bevorderen. Verschillende corporaties en gemeenten hebben er inmiddels ervaring mee. In Utrecht is men anderhalf jaar bezig.
Lees verder in het artikel:

Lees meer