Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Subthema

Woonvisie en prestatieafspraken

De drie partijen zijn heel verschillend in verantwoordelijkheden en mogelijkheden, en huurdersorganisaties komen als formeel nieuwe partij voor een stevige opgave te staan, maar voor een goed proces zullen ook de andere partijen zich moeten aanpassen.

De rol van de gemeente in de aansturing van de lokaal actieve woningcorporaties is versterkt. Op basis van het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente (Woonvisie) dienen de woningcorporaties naar vermogen bij te dragen in de realisatie van dat beleid. Bij het maken van afspraken over de door corporaties te leveren prestaties hebben de gemeente, corporaties en de huurders alle drie een volwaardige rol. Deze rol van de huurdersorganisaties hierin is nieuw en vraagt van alle drie de partijen een andere werkwijze.

Wat houdt een volwaardige rol van huurdersorganisaties precies in? Welke invloed en verantwoordelijkheid kunnen zij krijgen en ook waarmaken? Kan er ooit sprake zijn van gelijkwaardige posities bij onderhandelingen als er dermate grote verschillen zijn in de krachtsverhoudingen? Veel zal afhangen van deskundigheid die zij weten te ontwikkelen en de mate waarin zij kunnen spreken namens een duidelijke achterban.

Lokale opgave
De wijze waarop een Woonvisie tot stand komt, en in het verlengde daarvan de Prestatieafspraken, verschilt nogal per stad of dorp. Er bestaat geen blauwdruk die overal op toepasbaar is. Het maakt nogal wat uit of er sprake is van een dorp met  één corporatie en huurdersorganisatie of een grote stad met meerdere corporaties en ook een overkoepelende organisatie waarin de huurdersorganisaties van diverse corporaties samenwerken. Anderzijds gaat het steeds weer om het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en aanpak met respect voor ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden.

De kern van de zaak is dat er uiteindelijk een document tot stand komt dat op draagvlak kan rekenen bij de gemeente, de corporaties en de bewonersorganisaties. Het gaat erom dat – op basis van een goede analyse – alle onderwerpen benoemd worden die in de plaatselijke huisvesting van belang zijn en in welke richting daarop beleid gevoerd moet worden. De genoemde analyse dient de basis te vormen van het traject dat de drie partijen samen ingaan. Communicatie en terugkoppeling zijn daarbij sleutelwoorden. En vooral ook helderheid over elkaars posities.

Wat doen wij voor onze opdrachtgevers
Stade Advies kent door haar brede praktijkervaring de wereld van de verschillende partijen van binnenuit en kan zowel een intermediaire rol spelen als één van de betrokken partijen adviseren. De basis is een visie op het proces dat doorlopen moet worden. Dat begint met duidelijke afspraken over de rollen en verantwoordelijkheden van de deelnemers en de stappen die gezamenlijk doorlopen worden. Omdat een Woonvisie kaderstellend is voor de te maken prestatieafspraken is het belangrijk dat zo’n visie in goed overleg met alle belanghouders is ontwikkeld.

  • Advisering gemeenten
  • Advisering huurdersorganisaties
  • Driepartijenoverleg