Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Van Rijn acht PGB gelijkwaardig alternatief voor zorg in natura

22 april 2016 door Rudy Bonnet BAA

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in het voorjaar een kamerbrief gestuurd (onder andere) naar aanleiding van de aangenomen motie van Kamerleden Voortman en Bergkamp over het door de gemeente afwijzen van Persoonsgebonden Budget (PGB)-verzoeken.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in het voorjaar een kamerbrief gestuurd (onder andere) naar aanleiding van de aangenomen motie van Kamerleden Voortman en Bergkamp over het door de gemeente afwijzen van Persoonsgebonden Budget (PGB)-verzoeken.

Recht te kiezen voor een PGB
Van Rijn stelt in zijn brief dat de Jeugdwet de waarborgen bevat die ertoe strekken dat het PGB, in geval van jeugdhulp, een gelijkwaardig alternatief voor zorg in natura is. Een cliënt die jeugdhulp krijgt toegekend, heeft, als aan een aantal in de wet en in de gemeentelijke verordening geëxpliciteerde voorwaarden wordt voldaan, het recht te kiezen voor een PGB. De gemeente heeft daarbij de wettelijke opdracht om, nadat in het onderzoek is vastgesteld dat iemand in aanmerking komt voor jeugdhulp, de betrokkene te informeren over de mogelijkheden om voor een PGB te kiezen, waaronder begrepen de gevolgen van die keuze.

De staatssecretaris vindt het van groot belang dat de wettelijke mogelijkheden voor mensen om een PGB te verkrijgen in de praktijk door gemeenten volledig worden gerespecteerd. Van praktijken van ontmoediging of het op niet-wettelijke gronden weigeren van een PGB mag geen sprake zijn. Uiteraard mogen gemeenten cliënten wel wijzen op adequate mogelijkheden van zorg in natura, omdat soms (nieuwe) mogelijkheden daarbij onbekend zijn.

Steekproefonderzoek
Met de VNG is afgesproken om in de eerste helft van 2016 bij 10 gemeenten steekproefsgewijs onderzoek te laten doen naar de mate waarin aanvragen om PGB voor voorzieningen op grond Jeugdwet (en Wmo 2015) worden geweigerd en de redenen daarvan. Daarna zal bekeken worden of nader onderzoek nodig is.
Het voorkomen van het ontmoedigen, het onterecht weigeren van PGB’s en de inzet van PGB’s voor het sociaal netwerk zal ook onderwerp van gesprek zijn in het voorjaar te beleggen bijeenkomsten van de werkgroepen PGB van de G4 en G32.

Integraal PGB en AMVB
De afgelopen periode heeft VWS samen met de initiatiefnemers van de pilot integraal PGB gewerkt aan een ontwerp algemene maatregel van bestuur (AMvB) op grond van het experimenteerartikel 10.1.2. van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze ontwerp AMvB creëert voor de deelnemers aan deze pilot een integraal persoonsgebonden budget waarmee langdurige zorg, geneeskundige zorg, maatschappelijke ondersteuning of jeugdzorg kan worden betrokken. De afzonderlijke aanspraken die deelnemers aan het experiment hebben op grond van de Wlz, Zvw, Wmo 2015 en Jeugdwet worden samengevoegd tot een flexibel inzetbaar budget dat is toegespitst op specifieke ondersteuningsbehoeften. Het doel van de pilot is om ervaring op te doen teneinde budgethouders, door middel van een verdergaande integratie van zorg en ondersteuning en een beperking van administratieve lasten, onnodige handelingen en betere aansluiting van zorg uit de verschillende domeinen, optimale ondersteuning te bieden.

Stade Advies projectleider
De projectleider van het integraal PGB is Rudy Bonnet van Stade Advies.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

r.bonnet@stade.nl
06-51749712

Relevant

Regering verruimt mogelijkheden voor een integraal PGB

20 december 2016 door Rudy Bonnet BAA

Met de onlangs van kracht geworden Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) met betrekking tot het uitvoeren van een integraal PGB verruimt de regering voor de gemeenten Delft en Woerden tijdelijk de mogelijkheden om te experimenteren met het pgb. De AMVB maakt het wettelijk mogelijk dat er een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw ingekocht kan worden.

Lees meer

Cliënt krijgt zelf beheer over nieuw pgb-systeem

19 september 2016 door Rudy Bonnet BAA

Er komt een nieuw online portaal voor de verwerking van het persoonsgebonden budget. De budgethouder zelf krijgt het budget in beheer.

Lees meer