Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Zet de burger centraal!

5 juli 2018

Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2017

Het Jaarbeeld van de samenwerkende rijksinspecties  – Toezicht Sociaal Domein – staat geheel in het teken van mensen die de zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein nodig hebben.  TSD constateert dat er drie jaar na de decentralisaties in het sociaal domein er veel werk is verzet maar dat de beoogde transformatie bij veel gemeenten beter kan.  Gelukkig zijn er ook voorbeelden op allerlei vlakken die ter inspiratie kunnen dienen.

Het Jaarbeeld 2017 gaat in op de volgende drie vragen:

  • Wat wil de burger?
  • Wat zien we in de praktijk?
  • Hoe lossen we (eventuele) knelpunten op?

Wat wil de burger?

De burger wil serieus genomen worden en heeft graag een klik met een hulpverlener.
De burger wil zijn of haar verhaal één keer vertellen en heeft daarnaast graag één aanspreekpunt.

Wat zien we in de praktijk?

In de praktijk blijkt, dat professionals vaak niet goed luisteren naar de hulpvraag van de burger. Meer dan eens zijn er ingewikkelde procedures te doorlopen vóór er hulp beschikbaar komt. Verder geven gemeenten onvoldoende vorm aan de regiefunctie, waardoor verdeling van taken en verantwoordelijkheden onvoldoende duidelijk zijn. Ook schort er vaak wat aan het delen van informatie of ontbreekt het nog aan passende voorzieningen.

Oplossingen

Gelukkig zijn er oplossingen voor de eerder genoemde knelpunten en zijn er ook voorbeelden uit de praktijk voorhanden van gemeenten waar ze een oplossing hebben toegepast. Dergelijke voorbeelden staan in het Jaarbeeld 2017.

Bron: Ministerie van VWS